Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سیل شدید جان دستکم سه نفر را در لوئیزیانای آمریکا گرفت

سیل شدید در ایالت لوئیزیانای آمریکا دست کم سه کشته به جا گذاشته. مقام های این ایالت حالت فوق العاده اعلام کرده اند. امدادرسانان بیش از هزار نفر را نجات داده اند.
سیل شدید در ایالت لوئیزیانای آمریکا دست کم سه کشته به جا گذاشته. مقام های این ایالت حالت فوق العاده اعلام کرده اند. امدادرسانان بیش از هزار نفر را نجات داده اند.