Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران: حمله به فرزندان آیت الله منتظری

روزنامه های پایتخت در روز دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥، مهمتر از همه اولین واکنش حسن خمینی را به انتشار فایل صوتی آیت الله حسینعلی منتظری در صفحه اول خود چاپ کرده اند.
روزنامه های پایتخت در روز دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥، مهمتر از همه اولین واکنش حسن خمینی را به انتشار فایل صوتی آیت الله حسینعلی منتظری در صفحه اول خود چاپ کرده اند.