Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هشدار به مردان در هند: بیشتر از ۱۴ ثانیه به یک زن نگاه نکنید

یک مقام محلی استان کرالا در هند گفته است که اگر مردان بیشتر از ۱۴ثانیه به یک زن نگاه کنند ممکن است تحت پیگرد قراربگیرند
یک مقام محلی استان کرالا در هند گفته است که اگر مردان بیشتر از ۱۴ثانیه به یک زن نگاه کنند ممکن است تحت پیگرد قراربگیرند