Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تصمیم وزارت ارشاد برای عدم برگزاری کنسرت در مشهد، نظرات شما

شما در مورد حرف های امام جمعه مشهد و اجرا نشدن کنسرت موسیقی در این شهر چه فکر می کنید؟ نظر شما در مورد نقش و تأثیر امامان جمعه در تصمیم گیری های فرهنگی در ایران چیست؟ آیا با تصمیم وزارت ارشاد برای عدم برگزاری کنسرت در مشهد موافقید؟
شما در مورد حرف های امام جمعه مشهد و اجرا نشدن کنسرت موسیقی در این شهر چه فکر می کنید؟ نظر شما در مورد نقش و تأثیر امامان جمعه در تصمیم گیری های فرهنگی در ایران چیست؟ آیا با تصمیم وزارت ارشاد برای عدم برگزاری کنسرت در مشهد موافقید؟