Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ميراث‌های معماری ايران در گردباد طمع و غفلت

خبرهای نگران‌کنندۀ تخریب بناهای تاریخی مدتی است که با تناوب بیش‌تری شنیده می‌شود. مطالعۀ آمار و نمونه‌های چند سال اخیر، نشان می‌دهد که سطح این حوادث فراتر از موارد پراکنده و تصادفی‌ است و خطری جدی میراث‌های معماری ایران را تهدید می‌کند.
خبرهای نگران‌کنندۀ تخریب بناهای تاریخی مدتی است که با تناوب بیش‌تری شنیده می‌شود. مطالعۀ آمار و نمونه‌های چند سال اخیر، نشان می‌دهد که سطح این حوادث فراتر از موارد پراکنده و تصادفی‌ است و خطری جدی میراث‌های معماری ایران را تهدید می‌کند.