Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

افزایش بی سابقه پیام های اسلام هراسانه در شبکه توئیتر در بریتانیا

در ماه گذشته در بریتانیا روزانه به طور متوسط حدود 7 هزار توییت اسلام هراسانه فرستاده شده.
در ماه گذشته در بریتانیا روزانه به طور متوسط حدود 7 هزار توییت اسلام هراسانه فرستاده شده.