Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بحث ختنه زنان در روسیه جنجال ساخت

انتشار گزارشی در مورد رواج ختنه زنان در منطقه شمال قفقاز و جهتگیری‌های برخی روحانیون مسلمان در این مورد باعث بحث داغی در روسیه شده است.
انتشار گزارشی در مورد رواج ختنه زنان در منطقه شمال قفقاز و جهتگیری‌های برخی روحانیون مسلمان در این مورد باعث بحث داغی در روسیه شده است.