Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

در پنج سال گذشته ‘هزاران زندانی سوری جان باخته‌اند’

یک نهاد حقوق بشر می گوید در ۵ سال گذشته حدود ۱۸ هزار نفر در زندانهای سوریه جان باخته اند.
یک نهاد حقوق بشر می گوید در ۵ سال گذشته حدود ۱۸ هزار نفر در زندانهای سوریه جان باخته اند.