Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رادیو ‘بانو’، صدای رسای دختران مزار شریف

یک گروه ده نفری دختران جوان در ولایت بلخ رادیویی ساخته اند که ویژه زنان است.
یک گروه ده نفری دختران جوان در ولایت بلخ رادیویی ساخته اند که ویژه زنان است.