Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های صبح تهران: مدالی که پرید

اظهارات علی مطهری در زمینه های مختلف و اعتراض به داوری در مورد بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، به نحو گسترده ای در روزنامه های پایتخت به چاپ رسیده است.
اظهارات علی مطهری در زمینه های مختلف و اعتراض به داوری در مورد بهداد سلیمی، وزنه بردار ایرانی در روز پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۵، به نحو گسترده ای در روزنامه های پایتخت به چاپ رسیده است.