سایه مهاجران و دیوار مکزیک بر کارزار انتخاباتی ترامپ

برنامه های دونالد ترامپ برای بیش از ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا که حدود نیمی از آنها مکزیکی هستند همچنان در صدر خبرهای فعالیتهای تبلیغاتی نامزد حزب جمهوریخواه است.