عملکرد و تاثیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران؛ نظرهای شما

شما کارنامه احمد شهید را در گزارشگری حقوق بشر ایران به سازمان ملل چگونه ارزیابی می‌کنید؟ شما انتظار دارید که عاصمه جهانگیر چه تاثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران داشته باشد؟ به نظر شما تعامل حکومت ایران با گزارشگر جدید چگونه خواهد بود؟