Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نشست محیط زیست خاورمیانه در دانشگاه سواز لندن

وضعیت زیست محیطی خاورمیانه موضوع یک کنفرانس در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن یا سواز بود.
وضعیت زیست محیطی خاورمیانه موضوع یک کنفرانس در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن یا سواز بود.