Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سفر سی روزه فضانوردان چینی

چین دو فضانورد را در پروژه ای با هدف توسعه توانایی اکتشافات فضایی راهی مدار زمین کرده. این فضانوردان، از مرکز پرتاب ماهواره «جیوکوان» در شمال چین، راهی فضا شدند.
چین دو فضانورد را در پروژه ای با هدف توسعه توانایی اکتشافات فضایی راهی مدار زمین کرده. این فضانوردان، از مرکز پرتاب ماهواره «جیوکوان» در شمال چین، راهی فضا شدند.