Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نخستین نمایشگاه بزرگ صنایع روستایی هرات

در این نمایشگاه سه روزه از مواد غذایی گرفته تا انواع تولیدات صنایع دستی در بیش از ۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه سه روزه از مواد غذایی گرفته تا انواع تولیدات صنایع دستی در بیش از ۵۰ غرفه به نمایش گذاشته شده است.