Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نیروهای عراقی در عملیات موصل ‘از برنامه جلو هستند’

نیروهای دولتی عراق در آغاز عملیات گسترده برای بیرون رانده داعش از شهر موصل، که آخرین پایگاه عمده این گروه در عراق است، پیشرفت داشته اند.
نیروهای دولتی عراق در آغاز عملیات گسترده برای بیرون رانده داعش از شهر موصل، که آخرین پایگاه عمده این گروه در عراق است، پیشرفت داشته اند.