Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آتش بس ۷۲ ساعته یمن ‘پنجشنبه شروع می شود’

فرستاده ویژه سازمان ملل می گوید که یک آتش بس ۷۲ ساعته در مناقشه یمن روز پنجشنبه شروع خواهد شد. اسماعیل اولد شیخ احمد گفت که همه طرف های درگیر در جنگ یمن در این مورد به او اطمینان داده اند.
فرستاده ویژه سازمان ملل می گوید که یک آتش بس ۷۲ ساعته در مناقشه یمن روز پنجشنبه شروع خواهد شد. اسماعیل اولد شیخ احمد گفت که همه طرف های درگیر در جنگ یمن در این مورد به او اطمینان داده اند.