Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آن صدا آن روزها (۹): گفتگو با ملوک ضرابی؛ خواننده‌ای که هم صفحه سنگی را دید هم سی‌دی را

ملوک ضرابی در سال 1286 خورشیدی به دنیا آمد. درست یک سال پس از امضای فرمان مشروطه و وقتی محمدعلی شاه قاجار، بر تخت سلطنت بود. نخستین آوازش را در 13 سالگی خواند و آوازه اش خیلی زود همه جا را فرا گرفت.
ملوک ضرابی در سال 1286 خورشیدی به دنیا آمد. درست یک سال پس از امضای فرمان مشروطه و وقتی محمدعلی شاه قاجار، بر تخت سلطنت بود. نخستین آوازش را در 13 سالگی خواند و آوازه اش خیلی زود همه جا را فرا گرفت.