Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اسما اسد: پیشنهاد خروج امن از سوریه را رد کردم

همسر بشار اسد رئیس جمهور سوریه می گوید که او پیشنهادی برای خروجی امن از سوریه را رد کرد تا در کنار شوهرش بایستد. اسما اسد گفت بر این باور است که انگیزه آن پیشنهادها تضعیف ریاست جمهوری شوهرش بود.
همسر بشار اسد رئیس جمهور سوریه می گوید که او پیشنهادی برای خروجی امن از سوریه را رد کرد تا در کنار شوهرش بایستد. اسما اسد گفت بر این باور است که انگیزه آن پیشنهادها تضعیف ریاست جمهوری شوهرش بود.