Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رای‌دهندگان واکسینه؛ پیشواز آخرین مناظره ریاست جمهوری در آمریکا

آخرین مناظره نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا برای تصدی پست ریاست جمهوری چهارشنبه نوزدهم ماه اکتبر برگزار می‌شود. درست نوزده روز پیش از انتخابات. اما چقدر این مناظره می‌تواند در سرنوشت این انتخابات نقش بازی کند؟
آخرین مناظره نامزدهای دو حزب اصلی آمریکا برای تصدی پست ریاست جمهوری چهارشنبه نوزدهم ماه اکتبر برگزار می‌شود. درست نوزده روز پیش از انتخابات. اما چقدر این مناظره می‌تواند در سرنوشت این انتخابات نقش بازی کند؟