Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نمازی‌ها و نزار زکا به حبس طولانی محکوم شدند

میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران از محکومیت سیامک نمازی، باقر نمازی، نزار زکا و دو متهم دیگر هر کدام به ۱۰ سال زندان خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از یک “منبع آگاه” نوشته که جرم این گروه از متهمان “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” بوده است.
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه ایران از محکومیت سیامک نمازی، باقر نمازی، نزار زکا و دو متهم دیگر هر کدام به ۱۰ سال زندان خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از یک “منبع آگاه” نوشته که جرم این گروه از متهمان “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” بوده است.