Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تقویت کابینه یا حفظ وجهه روحانی برای رقابت های انتخاباتی؟

استعفا یا برکناری همزمان سه وزیر تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ را باید آن گونه که دولت می گوید اقدامی را برای ترمیم و تقویت کابینه دانست یا تلاشی برای جلوگیری از ایجاد و تثبیت این ذهنیت در جامعه که حسن روحانی، توان مقاومت در برابر حملات فزاینده اصولگرایان مخالف خود را نداشته است؟
استعفا یا برکناری همزمان سه وزیر تنها چند ماه پیش از آغاز رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ را باید آن گونه که دولت می گوید اقدامی را برای ترمیم و تقویت کابینه دانست یا تلاشی برای جلوگیری از ایجاد و تثبیت این ذهنیت در جامعه که حسن روحانی، توان مقاومت در برابر حملات فزاینده اصولگرایان مخالف خود را نداشته است؟