Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سازمان ملل: حدود ۹۰۰ نفر از ساکنان موصل وارد سوریه شدند

کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید که حدود ۹۰۰ نفر از کسانی که از جنگ موصل گریخته‌اند از مرز سوریه عبور کردند و وارد آن کشور شده‌اند.
کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید که حدود ۹۰۰ نفر از کسانی که از جنگ موصل گریخته‌اند از مرز سوریه عبور کردند و وارد آن کشور شده‌اند.