Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شروع آتش بس سه روزه یمن

آتش بس یک دقیقه پیش از نیمه شب به وقت محلی شروع شد که ساعاتی پس از بروز درگیری های تازه در یمن بود.
آتش بس یک دقیقه پیش از نیمه شب به وقت محلی شروع شد که ساعاتی پس از بروز درگیری های تازه در یمن بود.