Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گودرزی در وزارت ورزش چه کرد و چرا رفت؟

شما عملکرد آقای گودرزی در وزارت ورزش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا با تغییر وزیر، ورزش ایران، هشت ماه مانده به انتخابات، تغییری در وضعیت ورزش ایجاد خواهد شد؟ اگر ورزشکار هستید انتظار شما از وزیر ورزش چیست؟
شما عملکرد آقای گودرزی در وزارت ورزش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا با تغییر وزیر، ورزش ایران، هشت ماه مانده به انتخابات، تغییری در وضعیت ورزش ایجاد خواهد شد؟ اگر ورزشکار هستید انتظار شما از وزیر ورزش چیست؟