Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

راه حل بحران پناهجویان ‘جنگل’ چیست؟

شما درباره تصمیم دولت فرانسه به تعطیل کردن اردوگاه جنگل چه فکر می‌کنید؟ کشورهای میزبان چه وظیفه‌ای در برابر شهروندان خود و مردم مناطق نزدیک به اردوگاه‌های پناهندگان دارند؟ آیا پناهجویان باید حق تصمیم‌گیری در مورد این داشته باشند که به کدام کشور پناهنده شوند، یا بر اساس ظرفیت‌های موجود در اولین کشوری که آنها را قبول می‌کنند بمانند؟
شما درباره تصمیم دولت فرانسه به تعطیل کردن اردوگاه جنگل چه فکر می‌کنید؟ کشورهای میزبان چه وظیفه‌ای در برابر شهروندان خود و مردم مناطق نزدیک به اردوگاه‌های پناهندگان دارند؟ آیا پناهجویان باید حق تصمیم‌گیری در مورد این داشته باشند که به کدام کشور پناهنده شوند، یا بر اساس ظرفیت‌های موجود در اولین کشوری که آنها را قبول می‌کنند بمانند؟