Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران، تغییر وزیر در دقیقه نود

روزنامه های امروز صبح تهران معرفی سه وزیر تازه را مهم ترین حادثه روز دیده اند. روزنامه های تندرو همچنان این تغییرات را ترفند دولت برای پوشاندن روی شکست های سیاست خارجی خود دانسته و روزنامه های میانه رو و مستقل از این که محمدعلی نجفی در آخرین لحظات از فهرست وزیران تازه قلم خورده ابراز تعجب کرده اند.
روزنامه های امروز صبح تهران معرفی سه وزیر تازه را مهم ترین حادثه روز دیده اند. روزنامه های تندرو همچنان این تغییرات را ترفند دولت برای پوشاندن روی شکست های سیاست خارجی خود دانسته و روزنامه های میانه رو و مستقل از این که محمدعلی نجفی در آخرین لحظات از فهرست وزیران تازه قلم خورده ابراز تعجب کرده اند.