Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

امروزه ‘زنان هم تقریبا به اندازه مردان’ مشروب می‌خورند

نتیجه تحقیقی که در باره میزان مصرف نوشیدنی‌های الکلی در کشورهای مختلف دنیا انجام شده نشان می‌دهد که اکنون زنان هم تقریبا به اندازه مردان مشروب می‌خورند..
نتیجه تحقیقی که در باره میزان مصرف نوشیدنی‌های الکلی در کشورهای مختلف دنیا انجام شده نشان می‌دهد که اکنون زنان هم تقریبا به اندازه مردان مشروب می‌خورند..