Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گروه ‘میم’ شخصیت‌های تئاتر سایه در کابل

دسته‌ای از هنرمندان جوان در کابل، نمایش تئاتر سایه را راه انداخته‌اند. بیشتر اجرای این گروه، داستان‌های افسانه‌ای است. اکثر شخصیت‌های این نمایش‌ها هم دختران اند. گروهی که در کابل آموزش دیده و نمایش‌هایی هم در ولایات داشته است.
دسته‌ای از هنرمندان جوان در کابل، نمایش تئاتر سایه را راه انداخته‌اند. بیشتر اجرای این گروه، داستان‌های افسانه‌ای است. اکثر شخصیت‌های این نمایش‌ها هم دختران اند. گروهی که در کابل آموزش دیده و نمایش‌هایی هم در ولایات داشته است.