Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

نامه های فروغ و تصویر چندگانه پدیدآورنده

انتشار نامه‌های فروغ را باید بی‌گمان فرخنده دانست. این نامه ها نه تنها بر پاره‌ای از زندگی او پرتو می‌افکند بلکه وجهی از جامعه ما را معرفی می کند. آن وجهی از جامعه که به دست حاکمیت یا خود ما سرکوب شده است. شاید همان بخش‌هایی که یک جامعه در هر دوره‌ای مسلسل‌وار تقبیحش می‌کند.
انتشار نامه‌های فروغ را باید بی‌گمان فرخنده دانست. این نامه ها نه تنها بر پاره‌ای از زندگی او پرتو می‌افکند بلکه وجهی از جامعه ما را معرفی می کند. آن وجهی از جامعه که به دست حاکمیت یا خود ما سرکوب شده است. شاید همان بخش‌هایی که یک جامعه در هر دوره‌ای مسلسل‌وار تقبیحش می‌کند.