Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چرا یک کم توان جسمی در سینمایی در هند مورد آزار و اذیت قرار گرفت

یک کم توان جسمی در سینمایی در هند هنگام پخش سرود ملی این کشور به دلیل عدم توانایی در ایستادن در هنگام پخش سرود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
یک کم توان جسمی در سینمایی در هند هنگام پخش سرود ملی این کشور به دلیل عدم توانایی در ایستادن در هنگام پخش سرود مورد آزار و اذیت قرار گرفت.