Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پوران فرخزاد: نامه‌های خصوصی فروغ را منتشر کردید که چه بشود؟

اخیرا کتابی درباره زندگی فروغ فرخزاد به چاپ رسیده که نامه‌های منتشر نشده‌ و عاشقانه‌ای از فروغ فرخزاد در آن گنجانده شده است.
اخیرا کتابی درباره زندگی فروغ فرخزاد به چاپ رسیده که نامه‌های منتشر نشده‌ و عاشقانه‌ای از فروغ فرخزاد در آن گنجانده شده است.