Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا هیلاری کلینتون نامزد مطلوب زنان آمریکاست؟

آیا برنده شدن احتمالی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات آمریکا می‌تواند به منزلۀ پیروزی برای جنبش زنان باشد؟
آیا برنده شدن احتمالی هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات آمریکا می‌تواند به منزلۀ پیروزی برای جنبش زنان باشد؟