Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

زلزله شدید ایتالیا

زمین لرزه شدیدی مرکز ایتالیا را لرزانده و تعدادی ساختمان را ویران کرده است
زمین لرزه شدیدی مرکز ایتالیا را لرزانده و تعدادی ساختمان را ویران کرده است