الجزیره، رسانه ای که موج با خودش برد

بیست سال پیش در چنین روزی، صفحه تلویزیونها کره زمین را نشان داد که به دریا افتاد و مرواریدی شد و بیرون آمد و در آسمان درخشید: شبکه الجزیره متولد شد. با این شعار: الرأی والرأی الآخر: این دیدگاهی است و آن هم دیدگاهی دیگر.