انتخابات آمریکا؛ این رویارویی زهرآگین، هشتم نوامبر تمام نمی‌شود

آیا هشتم نوامبر جملات بدی که رد و بدل شده‌اند فراموش می‌شوند؟ تهدیدهای تلخ دو طرف خاموش می‌شوند؟ دوره کینه‌توزی تمام می‌شود؟ این زهر بی اثر می‌شود؟ باور کنید من هم دوست دارم که چنین شود.