Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اگر ترامپ رئیس‌جمهور شود چه؟

دونالد ترامپ می‌گوید اگر رئیس‌جمهور شود، واشنگتن را سروسامان می‌دهد و مملکت را مثل یک کسب‌وکار اداره می‌کند. اینجا – در واشنگتن – بحث این است که آیا می‌تواند وعده‌اش را عملی کند یا نه. او واشنگتن را درست می کند یا واشنگتن او را؟
دونالد ترامپ می‌گوید اگر رئیس‌جمهور شود، واشنگتن را سروسامان می‌دهد و مملکت را مثل یک کسب‌وکار اداره می‌کند. اینجا – در واشنگتن – بحث این است که آیا می‌تواند وعده‌اش را عملی کند یا نه. او واشنگتن را درست می کند یا واشنگتن او را؟