Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دادگاه بریتانیایی: دولت بدون مصوبه پارلمان حق مذاکره برای خروج از اتحادیه اروپا را ندارد

رای دادگاهی در بریتانیا مبنی بر این که دولت اجازه ندارد بدون کسب مجوز پارلمان روند مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را به جریان اندازد می‌تواند جدول زمانی مورد نظر نخست وزیر برای آغاز مذاکرات خروج از اتحادیه را برهم بزند.
رای دادگاهی در بریتانیا مبنی بر این که دولت اجازه ندارد بدون کسب مجوز پارلمان روند مذاکرات برای خروج از اتحادیه اروپا را به جریان اندازد می‌تواند جدول زمانی مورد نظر نخست وزیر برای آغاز مذاکرات خروج از اتحادیه را برهم بزند.