بیم‌ها و نه‌چندان امید‌های ‘فیدلیست‌ها’ بعد از رفتن فیدل

حدود ۹۰ سال پیش وقتی که اسپرانزا مورالز دختر کوچکی بود، پدر و مادرش از سر نداری او را به یک خانواده بریتانیایی می‌دهند که در آرزوی داشتن فرزند بودند.