سریلانکا، مسیر دیگری برای پناهجویان افغان‌

با وجود بدست آوردن ویزای الکترونیک، سفر سیاحتی من و همکارم به سریلانکا، از شهر خودمان کابل، با نگرانی آغاز شد. آوازه‌های زیادی از ردمرز شدن افغان‌ها از میدان‌هوایی کولمبو پایتخت تجاری سریلانکا وجود داشت.