معترضان در پاراگوئه بعضی دفاتر پارلمان را آتش زدند

تظاهرکنندگان در پاراگوئه بخشی از ساختمان کنگره این کشور را در میان اعتراض های خشونت آمیز علیه لایحه ای که به رئیس جمهور اجازه شرکت مجدد در انتخابات را می دهد به آتش کشیده اند. جلسه صبح روز شنبه پارلمان در این مورد لغو شده است.