چین ریش بلند و حجاب را در شینجیانگ ممنوع کرد

چین محدودیت های تازه ای در ناحیه دورافتاده غربی شینجیانگ معرفی کرده است که می گوید بخشی از “کمپینی علیه اسلام گرایی افراطی” است. شینجیانگ سرزمین ایغورهای مسلمان است که می گویند با تبعیض روبرو هستند.