حضور شركت كالاي پتروشيمي در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي

حضور شركت كالاي پتروشيمي در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي