بازديد خانم ابتكار معاون محترم ريس جمهور و خانم شاهدايي از غرفه شركت كالاي پتروشيمي

بازديد خانم ابتكار معاون محترم ريس جمهور و خانم شاهدايي از غرفه شركت كالاي پتروشيمي