یک روز پس از حمله انتحاری در کابل

یک روز بعد از حمله مرگبار در پایتخت افغانستان، دولت، شبکه حقانی و سازمان اطلاعات پاکستان را مسئول دانسته. اتهامی که اسلام آباد رد کرده