عمده ترین موارد اختلاف بین رئیس جمهوری و رهبر ایران

در چهار سال گذشته، سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای رئیس جمهوری و رهبر ایران، بارها نشان داده بین عالی‌ترین مقام‌های ایران اختلاف نظر وجود دارد.