دولت بعدی آلمان چگونه شکل خواهد گرفت؟

برای اولین بار درآلمان ممکن است شاهد ائتلاف حزب دمکرات مسیحی، سبزها و لیبرال ها باشیم. تنها دو حزب در انتخابات سراسری اخیر نسبت به انتخابات پیشین دچارافت شدند. بیشترین افت را حزب حاکم دمکرات مسیحی با حدود ۹ درصد داشت. رتبه بعدی متعلق به حزب سوسیال دمکرات با افت ۵ درصدی است. هر دو آنها اکنون در قدرت سیاسی هستند، اما این بار سوسیال دمکرات‌ها تصمیم گرفته اند به اپوزیسیون برگردند و شریک ائتلاف بزرگ نشوند.