جلسه شوراي مديران هلدينگ كالاي پتروشيمي

جلسه شوراي مديران هلدينگ كالاي پتروشيمي با حضور مهندس كشكولي مدير عامل و رئيس هيات مديره كالاي پتروشيمي در تاريخ چهارشنبه 12 مهر ماه 1396 برگزار شد .