Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

باغ‌های پسته؛ صحنه رویارویی ایران و آمریکا

درگیری‌های جهانی قربانیان زیادی دارد، اما اینجا صحبت از پسته است، تجارت پسته به خاطر تنش میان ایران و آمریکا با موانع زیادی رو به رو شده است.
درگیری‌های جهانی قربانیان زیادی دارد، اما اینجا صحبت از پسته است، تجارت پسته به خاطر تنش میان ایران و آمریکا با موانع زیادی رو به رو شده است.