Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

برای معرفی وزرا تعامل کردیم اما معامله نکردیم/ وعده ام به ملت را تا روز آخر مسوولیت ادامه خواهم داد/ دکتر غلامی از اساتید برجسته و برخوردار از مدیریت دانشگاه است/ اگر اختلافات جزیی دو سال پیش مکروه بود، در شرایط فعلی آن را حرام می دانم/ شخصا روند اداره دانشگاهها را پایش خواهم کرد/ دلیل دعوت دکتر اردکانیان، دانش و تخصص ایشان در مدیریت منابع آب بود/ ایران می تواند هاب تولید و صادرات برق در منطقه باشد/ آمریکا با شیوه ای که در پیش گرفته باید مذاکره و معاهده با دنیا را کنار بگذارد/ پاسخ هر نقض عهدی را قاطع خواهیم داد

رییس جمهور با تاکید بر اینکه ” وعده ام به ملت را تا روز آخر مسوولیت ادامه خواهم داد”، خطاب به ملت ایران بویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه ها اظهارداشت: دولت راه و مسیر خود را در زمینه احترام به علم و دانشگاه و غیرامنیتی بودن محیط دانشگاه، احترام به دانشجویان و آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه، ادامه داده و ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه ” وعده ام به ملت را تا روز آخر مسوولیت ادامه خواهم داد”، خطاب به ملت ایران بویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه ها اظهارداشت: دولت راه و مسیر خود را در زمینه احترام به علم و دانشگاه و غیرامنیتی بودن محیط دانشگاه، احترام به دانشجویان و آزادی اندیشه و بیان در دانشگاه، ادامه داده و ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.